Gedragscode

Gedragscode van de danser, lesgever of vrijwilliger bij Pump en Dance

Ik ben een goede sporter

Ik zet plezierbeleving op de eerste plaats

Ik kom naar de dansles/zwemles om plezier te maken en samen te sporten met de anderen.

Ik ben enthousiast en toon inzet tijdens de sportles.

Ik speel het spel eerlijk en blijf sportief bij winst en verlies.

Ik vind meedoen belangrijker dan winnen.

Ik durf de trainer aan te spreken als ik niet goed in mijn vel zit.

Iedereen mag meedoen.

Ik respecteer de lesgevers, de andere sporters en de vrijwilligers

Ik toon respect voor de trainers en de vrijwilligers van de club.

Ik toon respect voor mijn mede- en tegenstanders, zowel tijdens de training als in de kleedkamer of andere accommodatie, als via andere communicatiekanalen zoals sociale media.

Ik respecteer de beslissingen van de trainer en ga niet in discussie.

 Ik durf de trainer meer uitleg te vragen als ik iets niet goed begrijp.

Ik uit mijn mening steeds op een beleefde manier.

Ik help de andere sporters als ze hulp nodig hebben en moedig hen aan.

Ik blijf van andermans spullen af. Ik vraag of ik iets mag lenen.

Ik bedank de trainer en de andere sporters na afloop van de training.

Ik respecteer afspraken en (spel)regels

Ik tracht altijd tijdig aanwezig te zijn en verontschuldig me indien ik te laat ben.

Ik hou me aan de gemaakte afspraken.

Ik ken de reglementen, handel naar de regels en de richtlijnen en houd me aan de veiligheidsvoorschriften.

Ik heb steeds de nodige sportkledij bij en ga op een veilige manier om met het ter beschikking gestelde materiaal en de accommodatie.

Ik draag zorg voor het materiaal en de accommodatie.

Ik ruim mijn materiaal op en laat geen spullen rondslingeren.

Ik zeg nee! Tegen grensoverschrijdend gedrag

Ik sluit niemand uit. Nooit. Om geen enkele reden (bv. godsdienst, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, beperking …).

Ik pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niet. Ik onthoud me van elke vorm van (seksueel of emotioneel) gedrag, machtsvertoon, intimidatie, agressie en geweld.

Als ik getuige ben van gedrag dat niet door de beugel kan, meld ik dat bij de API of een bestuurder van de club.

Ik ben een goede ouder/supporter/vrijwilliger

Ik heb een voorbeeldfunctie

Ik toon sportief gedrag en zorg ervoor dat ook mijn sporter dat doet. • Ik laat geen afval achter. • Ik ben verdraagzaam naar andere ouders en kinderen toe. • Ik toon respect voor de vrijwilligers en lesgevers en hun beslissingen. • Ik veroordeel elke vorm van pestgedrag, geweld en agressie. • Ik ken mijn plaats en besef dat ik ouder ben, geen trainer. Ik geef mijn mening op een respectvolle wijze.

Ik respecteer de afspraken

Ik breng mijn kind op tijd naar de sportles. Ik verwittig tijdig indien mijn kind afwezig zal zijn.

Ik kom gemaakte afspraken na.

Ik zie erop toe dat mijn kind het nodige sportgerief bij zich heeft.

Ik waardeer de inzet van de vrijwilligers en trainers

Ik waardeer de inzet van de vrijwilligers en lesgevers die de sportactiviteit van mijn kind mogelijk maken.

Ik heb respect voor de accommodatie en het door de club ter beschikking gestelde materiaal.

Ik moedig de sporters aan

Ik toon interesse in de sport van mijn kind en breng waar mogelijk een bezoek aan de training.

Ik complimenteer mijn sporter voor zijn/haar inzet en prestatie.

Ik dwing mijn kind niet om te presteren, maar moedig het aan om zijn/haar sport met plezier te beoefenen.

Ik geef opbouwende kritiek en scheld mijn sporter niet uit als de prestatie wat tegenvalt.

Ik gedraag me netjes als supporter, ga geen discussie aan met de trainer of scheidsrechter en gedraag me sportief tegenover de andere spelers en hun ouders, de trainers en de vrijwilligers van de club.

Ik relativeer de prestatie van mijn sporter

Ik aanvaard dat mijn sporter niet altijd de beste is.

Ik leer mijn sporter omgaan met winst en verlies.

Ik leg de nadruk op de plezierbeleving, niet de prestaties.

Ik zeg ‘Nee!’ tegen grensoverschrijdend gedrag

Ik pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niet. Ik onthoud me van elke vorm van (seksueel of emotioneel) gedrag, machtsvertoon, intimidatie, agressie en geweld.

Ik leer mijn sporter dat hij of zij niemand mag uitsluiten. Nooit. Om geen enkele reden (bv. godsdienst, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, beperking …).

Als ik getuige ben van gedrag dat niet door de beugel kan, meld ik dat bij de API of een clubbestuurder.

Ik ben een goede lesgever

Ik heb een voorbeeldfunctie

Ik ben ruim op tijd aanwezig en verwittig het bestuur op tijd als ik afwezig zal zijn. Ik zoek mee naar een vervanger die mijn afwezigheid kan opvangen.

Ik respecteer alle deelnemers, ongeacht hun kwaliteiten, en hun ouders, en toon voor iedereen respect, zowel tijdens de training als in de kleedkamer of andere accommodatie, als via andere communicatiekanalen zoals sociale media.

Ik maak goede en duidelijke afspraken met de deelnemers en de ouders.

Ik toon belangstelling voor alle deelnemers en behandel hen op gelijke wijze.

Ik ben een voorbeeld van fair play en straal dit ook uit. Ik ban discriminatie en geef iedereen een gelijke kans.

Ik ken de regels, reglementen, richtlijnen en gedragscodes, en ik zorg ervoor dat die ook door anderen worden toegepast.

Ik respecteer de beslissingen van scheidsrechters en zorg dat mijn sporters dat ook doen.

Ik zet plezierbeleving op de eerste plaats

 Iedereen is welkom. Ik zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt op mijn trainingen.

Ik bied een kwaliteitsvolle (verantwoorde) sportles of training aan, aangepast aan de leeftijd (van de kinderen) en blijf mijn vaardigheden bijscholen.

Ik laat kinderen kind zijn door speelmogelijkheden aan te bieden. Plezier staat voorop.

Ik neem alle kansen te baat om spelvreugde als rode draad binnen het clubgebeuren te integreren.

Ik geef duidelijke instructies en tips en ga na of de deelnemers het goed begrepen hebben.

Ik geef opbouwende feedback en ken de invloed van ‘het schouderklopje’. Ik geef geen spottende opmerkingen. Ik draag bij aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Ik focus op de mogelijkheden van de deelnemers, niet op hun tekortkomingen.

Ik leg de lat niet te hoog en hou rekening met de mogelijkheden van elke aparte deelnemer.

Ik leer de deelnemers omgaan met winst en verlies.

Ik hou altijd de veiligheid in het oog

 Ik zorg voor een veilige sportomgeving en voorzie materiaal en oefenstof aangepast aan de leeftijd en de vaardigheid van de deelnemer.

Ik ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring, functies en relevante feiten vóór en gedurende mijn aanstelling als sportbegeleider.

Ik zeg ‘Nee!’ tegen grensoverschrijdend gedrag

Ik pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niet. Ik onthoud me van elke vorm van (seksueel of emotioneel) gedrag, machtsvertoon, intimidatie, agressie en geweld.

Ik sluit niemand uit. Nooit. Om geen enkele reden (bv. godsdienst, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, beperking …), en ik laat niet toe dat sporters uitgesloten worden.

Ik maak duidelijk dat pesten niet kan. Ik ban alle vormen van agressie en geweld.

Ik tast geen sporters aan in hun waardigheid en dring niet binnen in hun privéleven.

Ik raak niemand aan op een manier die als ongewenst of seksueel ervaren wordt.

Ik maak geen seksueel getinte opmerkingen.

Als ik getuige ben van gedrag dat niet door de beugel kan, meld ik dat bij de API of een bestuurder van de club.

Desgevallend zal ik meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Ik zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

Schuiven naar boven